Dla inwestorów

Ogłoszenia

10 listopada 2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji International Data Group Poland SA


Zarząd International Data Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji i rejestracji ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105, Warszawa, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.