Klauzula informacyjna

Zasady przetwarzania danych osobowych przez IDG POLAND S.A.,


Klauzula informacyjna


International Data Group Poland S.A. jest światowym liderem w dziedzinie mediów, wydarzeń i badań poświęconych nowym technologiom. W naszym portfolio znajdują się takie marki jak ComputerWorld, PC World, CIO, CEO oraz Internet Standard.

Nasza działalność związana jest z organizacją konferencji, e-seminariów, badań eksperckich, wydawaniem magazynów, prowadzeniem serwisów www, świadczeniem usług content marketingu, lead generation oraz marketingu bezpośredniego. W związku z powyższym zbieramy dane kontaktowe osób zainteresowanych ofertą naszą oraz partnerów.

International Data Group Poland S.A. to polski oddział największej na świecie międzynarodowej grupy medialnej specjalizującej się w obszarze technologii teleinformatycznych docierającej do odbiorców w prawie 100 krajach na sześciu kontynentach.

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe.

Konkretny cel i podstawa przetwarzania są zawsze podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą.

Gdyby któryś z poniższych zapisów wydał się Państwu niejasny lub wzbudził wątpliwości – prosimy napisać na adres mailowy: iodo@idg.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest International Data Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 2/44, 00-131 Warszawa,


Dane kontaktowe

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@idg.com.pl; lub pisemnie na adres siedziby IDG Poland S.A. wskazany powyżej,


Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 1. Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce prywatności.
 2. Poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.
 3. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą.
Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu: Podstawa przetwarzania:
 1. zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową,
niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 1. dla celów marketingowych Administratora, w tym w celach analitycznych,
udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora, (np. lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.)
 1. dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych osób trzecich, w tym partnerów Administratora,
zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
 1. ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową /świadczonymi usługami.
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przez nimi,
 1. w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów
 1. w celu badania satysfakcji klientów
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług
 1. w celu oferowania Tobie przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest marketing bezpośredni usług/produktów Administratora

Okres, przez który dane będą przechowywane

 1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 3. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

Odbiorcy danych

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy (m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi), w celach, o których mowa powyżej (w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych).
 2. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane w ramach sieci IDG Communications Publishing Network, aby dostarczyć Ci informacji o produktach, treści i usługach, które mogą Cię zainteresować oraz do wewnętrznych celów analitycznych. Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim w celu dostarczenia sponsorowanych treści lub innych usług, o które prosisz oraz w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi procedurami prawnymi.

  Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej Administrator udostępni Twoje dane osobowe tylko podmiotom trzecim spoza sieci IDG Communications Publishing Network wyłącznie za Twoją zgodą.
 2. W związku z tym Administrator podejmuje następujące działania:
  1. współpracuje z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosuje w umowach standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską;
  3. stosuje wiążące reguły korporacyjne, zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy;
  4. w razie przekazywania danych do USA – współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.